Download citation

Note on the complexity of Las Vegas automata problems

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 40 3 (2006) 501-510
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2006033