Download citation

A distributed voting scheme to maximize preferences

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 40 2 (2006) 389-403
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2006015