Download citation

The entropy of Łukasiewicz-languages

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 39 4 (2005) 621-639
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2005032