Download citation

Asynchronous sliding block maps

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 34 2 (2000) 139-156
DOI: https://doi.org/10.1051/ita:2000111