Download citation

On a probabilistic extension of the Oldenburger–Kolakoski sequence

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 58 (2024) 11
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/2024005