Download citation

On $z$-submonoids and $z$-codes

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 25 4 (1991) 305-322
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1991250403051