Download citation

Partially abelian squarefree words

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 24 6 (1990) 509-520
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1990240605091