Download citation

Asymptotical behaviour of some non-uniform measures

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 23 3 (1989) 281-293
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1989230302811