Download citation

Notes on finite asynchronous automata

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 21 2 (1987) 99-135
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1987210200991