Download citation

On the periodicity of morphisms on free monoids

RAIRO-Theor. Inf. Appl., 20 1 (1986) 47-54
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1986200100471