Download citation

On real time and linear time cellular automata

RAIRO. Inform. théor., 18 4 (1984) 307-325
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1984180403071