Download citation

Data types as algorithms

RAIRO. Inform. théor., 18 1 (1984) 3-22
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1984180100031