Download citation

On subdirectly irreducible automata

RAIRO. Inform. théor., 15 1 (1981) 23-46
DOI: https://doi.org/10.1051/ita/1981150100231